آخرین اخبار مدارس


26 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

24 فروردیندبستان دخترانه سما

22 مهردبستان پسرانه سما

24 مهردبستان پسرانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

24 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

24 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زمانه صلح

کاترین شولتز

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افسانه های مردم دنیا

اس. ای. هند فورد

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خبرلندری

اندرو کلمنتس

داستانی

دبستان پسرانه سما

لی لی لجبازه

توني گراس

داستان کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رفتار والدین با فرزندان

محمد علی سادات

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

امان از دارو دسته های مدرسه

ترور رومین

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابای پرنده من

دیوید آلموند

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حجاب دختران

فاطمه قاضی

اخلاقی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رودخانه سفید

پ جی پیترسن

داستان کودک ونوجوان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگذشت معماری

کاوه فولادی نسب مریم کهنسال

داستانی

دبستان پسرانه سما

سوسمار خودخواه

مرضیه قربانی

داستان کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضیات هفتم

محمد برجی اصفهانی-هادی عزیز زا

ریاضیات هفتم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

دایان ضیایی فر

پروتيین ها

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهسا سادات موسوي

1384/07/27

دبستان پسرانه سما

مهدي روزگرد

1387/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه سادات حسيني استرآباد

1381/07/24

دبستان دخترانه سما

آناهيتا محمدعلي

1384/07/28

دبستان دخترانه سما

زهرا ابراهيمي

1384/07/29

دبستان پسرانه سما

متين خواجه

1384/07/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا سرحدي

1382/07/25

دبستان دخترانه سما

حليا ربيع نژاد

1390/07/27

دبستان پسرانه سما

اميرحسين ميرعرب

1385/07/25

دبستان پسرانه سما

كاميار عطارها

1387/07/23

دبستان دخترانه سما

ليوزا رزاقيان گرمرودي

1386/07/23

دبستان پسرانه سما

هاتف قديرزاده

1390/07/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرزو صالحي

1383/07/27

دبستان پسرانه سما

ارميا آغيل

1386/07/27