آخرین اخبار مدارس


28 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 خرداددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حسنی عزیز مایی

امیر علی رجبی

اشعار کودکانه

دبستان پسرانه سما

مهمان های ناخوانده

منوچهر اکبرلو

داستان کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب گورستان

نیل گی من

داستانی

دبستان پسرانه سما

موش کوچولو

مجتبی حیدرزاده

داستان کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درخت قرمز

شون تن

داستانی

دبستان دخترانه سما

یه عالمه گل

ناهید زنجانی منوچهر احترامی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

امپراتور سیب زمینی چهارم

محمد هادی محمدی

داستانی

دبستان دخترانه سما

حالا تمیزترینی

ناصر کشاورز

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگذشت پزشکی در ایران

یاسر مالی -احسان رضایی

داستانی

دبستان دخترانه سما

مومو اخمو

تونی گراس

داستانی

دبستان دخترانه سما

حسنی ما شاد شاد

مولود شاهمرادی راد

اشعار کودکانه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگذشت فرش

مریم رجبی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا دهناد

مسابقه: جشنواره عکاسی با موضوع از خدا تاخدا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیه رسولی

مسابقه: قرآن در سما در رشته مفاهیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیه رسولی

مسابقه: جشنواره عکاسی با موضوع از خدا تاخدا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا دهناد

مسابقه: قرآن در سما قرائت به روش تحقیق

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

درسا خدادادي

1390/07/01

دبستان دخترانه سما

سارا بابازاده

1384/07/03

دبستان دخترانه سما

راميلا سحري

1386/07/01

دبستان دخترانه سما

ستايش اعياني

1387/07/05

دبستان دخترانه سما

سروين نصيري

1383/07/07